[10/10]

FICHA TÉCNICA.- Productores: Hisao Kurosawa y Mike Y. Inoue. Productores asociados: Alian H. Liebert y Seikichi Iizumi. Producción: Akira Kurosawa USA Productions para Warner Bros. Guión: Akira Kurosawa. Fotografia: Takao Saito y Masaharu Ueda, en Eastmancolor. Dirección artística: Yoshiro Muraki y Akira Sakuragi. Decorados: Koichi Hamamura. Música: Shinichiro Ikebe. Montaje: Tome Minami. Ayudantes de dirección: Takashi Koizumi, Okihiro Yoneda, Naohito Sakai, Tsuyoshi Sugino, Kiyoharu Hayano, Toru Tanaka y Vittorio Dalle Ore. Jefe de producción: Teruyo Nogami. Sonido: Kenichi Benitani. Efectos especiales: Peter Takeuchi, Ken Raiston y Mark Sullivan. Coreografia: Michiyo Hata. Vestuario: Emi Wada. Maquillaje: Shoshichiro Ueda, Tameyuki Aimi y Nono Sano. Asesor creativo: Inoshiro Honda. Duración: 119 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Sunshine Trouhg the Rain (El sol brilla a través de la lluvia). Mitsuko Baisho (La madre de I), Toshishiko Nakano (I, niño). The Peach Orchard (El buerto de los melocotoneros). Mitsunori Isaki (I, adolescente), Mie Suzuki (La hermana de I). TheBlizzard (La tempestad de nieve). Akira Terao (I), Mieko Harada (El Hada de las nieves), Masayuki Yui, Shu Nakajima y Sakae Kimura (Montañeros). The Tunnel (El túnel). Akira Terao (I), Yoshitaka Zushi (Noguchi). Crows (Cuervos). Akira Terao (I), Martin Scorsese (Vincent Van Gogh). Mt. Fuji in Red (El monte Fuji en rojo). Akira Terao (I), Toshie Negishi (La madre), Hisashi Igawa (El obrero de la central eléctrica). The Weeping Demon (El ogro que lloraba). Akira Terao (I), Chosuke Ikariya (El Ogro). Village of the Watermills (La aldea de los molinos de agua). Akira Terao (I), Chishu Ryu (El anciano).

 

FICHA TÉCNICA.- Productor: Hisan Kurosawa. Productor ejecutivo: Toru Okuyama. Productores asociados: Yoshio Inoue y Seikichi lizumi. Producción: Kurosawa Production, Feature Film Enterprise 2 para Shochiku Film. Guión: Akira Kurosawa, según la novela Nabe-no-Kaka, de Kiyoko Muraka. Fotografia: Takao Salto y Masaharu Ueda. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Decorados: Tsuneo Shimura, Tsuyoshi Shimizu, Kyoko Tomoya y Takanori Otodake. Música: Shinichiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa, Ryusuke Otsubo y Sugura Muraki. Ayudante de dirección: Takashi Koizumi. Jefe de producción: Osamu Hosoya. Sonido: Kenichi Benitani. Efectos especiales: Ichiro Minawa y Masatashi Saitu. Vestuario: Kazuko Kurosawa. Maquillaje: Shoshichiro Ueda, Tameyuki Somi y Nono Sano. Asesor creativo: Inoshiro Honda. Duración: 97 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Sachiko Murase (Kane), Tomoko Ohtakara (Tami), Mitsunori Isaki (Shinjiro), Hidetaka Yoshioka (Tateo), Mie Suzuki (Minako), Hisashi Igawa (Tadao), Narumi Kayashima (Machiko), Toshie Negishi (Yoshie), Choichiro Kawarasaki (Noboru), Richard Gere (Clark).

 

FICHA TÉCNICA.- Producción: Daiei Co., Dentsu Inc., Kurosawa Production. Guión: Akira Kurosawa. Fotografia: Takao Salto y Masaharu Ueda, en color. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Música: Shinichiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 134 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Tatsuo Matsumura (Hyakken Uehida), Kyoko Kagawa (Sra. Uehida), Hisashi Igawa (Takayama), George Tokoro (Amaki), Masayuki Yui (Kiriyama), Akira Terao (Sawamura).