[4/10]

FICHA TÉCNICA.- Productor: Takashi Koide. Producción: Shochiku Film. Guión: Akira Kurosawa y Ryuzo Kikushima. Fotografia: Toshio Ubukata. Dirección artística: Tatsuo Hamada. Música: Fumio Hayasaka. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 122 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Ichiro Aoe), Yoshiko Yamaguchi (Miyako Saijo), Takashi Shimura (Otokichi Hiruda), Yoko Katsuragi (Masako), Sakae Ozawa (Hori), Noriko Sengoku (Sumie).

 

FICHA TÉCNICA.- Productores: Jingo Minoru y Masaichi Nagata. Producción: Daiei Film. Guión: Shinobu Hashimoto y Akira Kurosawa, según relatos de Ryunosuke Akutagawa. Fotografia: Kazuo Miyagawa. Dirección artística: Takashi Matsuyama. Música: Fumio Hayasaka. Montaje: Akira Korosawa. Duración: 88 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Tajomaru), Machiko Kyo (Masago), Masayuki Mori (Takehiro Kanazawa), Takashi Shimura (El leñador), Kichijiro Ueda (El campesino), Minoru Chiaki (El bonzo), Daisuke Kato (El policia), Fumiko Homma (La bruja).

 

 

FICHA TÉCNICA.- Productor: Sojiro Motoki. Productor ejecutivo: Takashi Koide. Producción: Shochiku Film. Guión: Akira Kurosawa y Eijiro Hisaita, según la novela El idiota, de Fedor Dostoievsky. Fotografia: Toshio Ubukata. Dirección artística: Takashi Matsuyama. Música: Fumio Hayasaka. Montaje: Yoshi Sugihara. Sonido: Yoshisaburo Imo. Duración: 166 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Toshiro Mifune (Denkichi Akama), Masayuki Mori (Kinji Kameda), Setsuko Hara (Taeko Naso), Takashi Shimura (Sr. Ono), Yoshiko Kuga (Ayako Ono), Chieko Higashiyama (Satoko), Chiyoko Fumiya (Noriko), Minoru Chiaki (Mutsuo Kayama), Kokuten Kodo (Jumpei), Eijiro Yanagi (Tohata), Bokuzen Hidari (Karube), Eiko Miyoshi (Sra. Knyama), Noriko Sengoku (Takako), Daisuke Inoue (Kaoru), Mitsue Akashi (Sra. Aknma).