[2/10]

FICHA TÉCNICA.- Productor: Motohiko Ito. Producción: Toho Film. Guión: Akira Kurosawa. Fotografia: Takeo Ito. Dirección artística: Kazuo Kubo. Música: Tadashi Hattori. Montaje: Toshio Goto. Duración: 59 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Denjiro Okochi (Benkei), Susumu Fujita (Togashi), Kenichi Enomoto (El repartidor), Masayuki Mori (Kamei), Takashi Shimura (Kataoka), Hanshira Iwai (Yoshitsune).

 

FICHA TÉCNICA.- Co-directores: Kajiro Yamamoto y Hideo Segikawa. Producción: Toho Film. Guión:Yusaku Yamagata y Kajiro Yamamoto. Fotografia: Mitsuo Miura, Taiichi Kankura y Takeo Ito. Dirección artística: Kazuo Kubo. Música: Noburu Ito. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 81 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Kenji Susukida, Chieka Nakakita, Mitsue Tachibana, Masayuki Mori, Chieko Takehisa, Takashi Shimura, Yuriko Hamada.

 

FICHA TÉCNICA.- Producción: Toho Film. Guión: Eljiro Hisalta y Akira Kurnsawa, según un argumento de Eijiro Hisalta. Fotografia: Asaichi Nakai. Dirección artística: Keiji Kitagawa. Música: Tadashi Hattori. Montaje: Akira Kurosawa. Duración: 101 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Susumu Fujita (Ryukichi Noge), Denjiro Okochi (Profesor Yagihara), Setsukao Hara (Yukie Yagihara), Akitare Kono (Itokawa), Takashi Shimura (El policia), Masao Shimizu (Profesor Miyazaki), Eiko Miyoshi (Sra. Yagihara), Kokuten Kodo (Sra. Nage).

 

 

FICHA TÉCNICA.- Producción: Toho Film. Guión: Keinosuke Uekusa y Akira Kurosawa, según un argumento de Keinosuke Uekusa. Fotografia: Asaichi Nakai. Dirección artística: Kazuo Kubo. Música: Tadashi Hattori. Montaje: Akira Kurosawa. Duración:108 minutos.

FICHA ARTÍSTICA.- Isao Numazaki (Yuzo), Chieko Nakakita (Masako), Ichira Sugai (El estraperlista), Midori Ariyama (Su esposa), Zeko Nakamura (El zapatero), Masao Shimizu (El empresario), Atsushi Watanabe (El delincuente).